Všeobecné obchodní podmínky

Poradna pro výživu a životní styl

Ing. Miloš Raisler
Sídlo: Smetanova 1058, 272 01 Kladno – Kročehlavy
Identifikační číslo osoby: 47524952

1 Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanoví práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním služeb Poradny pro výživu a životní styl, Ing.Miloš Raisler IČO 47524952 ( dále jen „Poskytovatel“ ) Vám jako klientovi ( dále jen „Odběratel“).
1.2 Službami Poskytovatele se rozumí soubor výkonů poskytovaných v rámci komplexního poradenství pro výživu a živostní styl ( dále jen „Služba“ ). Takovou Službou však není služba, která sice souvisí s komplexním poradenstvím pro výživu a živostní styl, ale Odběratel ji nečerpá od Poskytovatele. To je zejména případ lékařského vyšetření, které je předpokladem poskytování Služeb, a to i tehdy, dochází-li k němu ve zdravotnickém zařízení doporučeném Poskytovatelem.
1.3 Tyto VOP se použijí tehdy, nebyly-li mezi Odběratelem a Poskytovatelem dohodnuty jiné podmínky (např. v objednávce). Tyto VOP se použijí přiměřeně také na prodej zboží Poskytovatelem, dochází-li k němu v rámci poskytování Služeb.

2 Smluvní vztah
2.1 Smluvní vztah mezi Odběratelem a Poskytovatelem vzniká zpravidla prostřednictvím telefonické nebo v elektronické či papírové písemné formě vystavené objednávky Služby (dále jen „Objednávka“) přijaté Poskytovatelem. Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytovat Odběratelem objednané Služby a ten je povinnen uhradit Poskytovateli jejich cenu.
2.2 Odběratel má nárok obdržet stejnopis Objednávky potvrzený Poskytovatelem, případně obdržet od Poskytovatele potvrzení, které bude obsahovat označení předmětu Služby, její rozsah, cenu za provedení Služby a termín plnění.
2.3 Odběratel je před vystavením objednávky povinen informovat se o obsahu a ceně Služeb Poskytovatele na internetových stránkách Poskytovatele www.poradna-raisler.cz , emailem nebo telefonicky, stejně tak je povinen se předem seznámit s celkovým obsahem těchto VOP.
2.4 Poskytovatel je oprávněn požádat Odběratele o identifikační doklad k ověření jeho totožnosti.
2.5 Poskytovatel není povinen přijmout od Odběratele Objednávku, pokud Odběratel v minulosti neplnil své povinnosti při poskytování Služeb (např. neuhradil cenu Služeb), nebo má z chování Odběratele důvodné pochybnosti, zda tento rozumí, co je předmětem Služeb a za jakých podmínek mu mají být Služby poskytovány, nebo má Poskytovatel pochybnosti, zda má Odběratel vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.
2.6 Není-li Odběratel plnoletý, je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas jeho zákonného zástupce s poskytováním Služeb, jestliže má pochybnosti, že Odběratel není schopen sám posoudit předmět Služeb a zavázat se k úhradě jejich ceny. V případě poskytování Zdravotních Služeb nezletilým platí příslušná ustanovení Zákona o zdravotních službách (zejména § 35).
2.7 Služby Poskytovatele nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu Zákona o zdravotních službách ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů, ledaže jsou výslovně označeny jako Zdravotní Služby. Pokud zdravotní stav Odběratele vyžaduje zvláštní výživový režim, případně je omezen v užívání určitého druhu výživy, je Odběratel povinen se předem poradit o čerpání Služeb se svým lékařem a o těchto skutečnostech informuje před objednáním Služby Poskytovatele.

3 Poskytování služeb
3.1 Poskytovatel je povinen poskytovat Odběrateli Služby odborně a pečlivě. Poskytovatel je povinen vůči Odběrateli jednat v souladu se základními obecně platnými morálními a etickými hodnotami.
3.2 Odběratel je povinen v potřebném rozsahu spolupracovat při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy Poskytovatele a v případě Služeb, jejichž poskytování vyžaduje dodržování určitého režimu, dostavovat se na předepsané konzultace a řídit se doporučeními Poskytovatele, pokud jde o stravování, pohybové aktivity atd. Nebude-li Odběratel poskytovat požadovanou součinnost, nemohou Služby přinést očekávaný výsledek.
3.3 Ačkoli Odběrateli budou Služby poskytovány v souladu s aktuálními odbornými a vědeckými poznatky, nelze zaručit, že bude dosaženo výsledku, který si Odběratel přeje (např. snížení hmotnosti o určitý počet kilogramů). Dosažení tohoto výsledku závisí na řadě faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou Poskytovatele (např. vliv prostředí), samotný výsledek poskytování Služby není předmětem Reklamace dle čl. 5 těchto VOP. Řádným poskytováním součinnosti podle čl. 3.2 se však podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.
3.4 K řádnému čerpání Služeb může být nezbytné, aby si Odběratel zřídil uživatelský účet elektronické pošty a po dobu poskytování Služby disponoval platnou adresou elektronické pošty. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití informací elektronické pošty na straně uživatele.
3.5 Audiovizuální díla, která jsou předmětem Audiovizuálních Služeb, je zakázáno kopírovat, ukládat, rozšiřovat, zpřístupňovat třetím osobám nebo jakkoli komerčně využívat.
3.6 Nebude-li Odběratel řádně poskytovat součinnost nebo bude porušovat své povinnosti při čerpání Služeb, je Poskytovatel oprávněn přerušit Poskytování Služeb nebo od něj odstoupit. Poskytováním součinnosti se pro účely tohoto ustanovení rozumí mimo jiné také úhrada ceny Služeb, dále poskytnutí potřebných podkladů ze strany Odběratele a jeho spolupráce dle čl. 3.2 VOP .
3.7 Pokud dojde k odstoupení od poskytování Služeb nebo předčasnému ukončení poskytování Služeb v souladu s těmito VOP čl.3.6 , nemá Odběratel nárok na vrácení ceny nevyčerpaných Služeb ve výši zálohy, kterou již uhradil.
3.8 Odběratel je oprávněn kdykoli požádat Poskytovatele o ukončení poskytování Služeb s tím, že uhradí cenu již poskytnutých Služeb a náklady, které Poskytovatel vynaloží v souvislosti s Objednávkou Odběratele. V případě již vystavené Objednávky jídelníčku nebo jeho aktualizace jsou pro tyto účely stanoveny vynaložené náklady ve výši 50% z ceny jídelníčku nebo jeho aktualizace, a to dle ceníku platného v době ukončení poskytování Služeb. Toto platí pouze v případě, že Odběratel již předal Poskytovateli potřebné podklady ( např. jeho současný jídelníček či přehled pohybových aktivit ) pro přípravu jídelníčku či jeho aktualizaci.
3.9 Bylo-li poskytování Služeb sjednáno na určitý počet měsíců, počítá se délka poskytování Služeb od data ujednání poskytování Služeb do korespondujícího data příslušného následujícího kalendářního měsíce. Není-li v následujícím kalendářním měsíci takové datum, platí, že posledním dnem poskytování Služeb je poslední den daného kalendářního měsíce.

4 Cena služeb
4.1 Za poskytování Služeb je Odběratel povinen uhradit cenu stanovenou v Objednávce. Jestliže čerpá Služby, aniž by podepsal Objednávku, je povinen uhradit cenu stanovenou ceníkem Poskytovatele platným v době zahájení poskytování Služeb.
4.2 V ceně Služeb nejsou zahrnuty služby, které neposkytuje Poskytovatel a zboží, které Poskytovatel distribuuje, ledaže by bylo výslovně sjednáno, že určité zboží je v ceně zahrnuto. Poskytovatel Vám může doporučit zakoupení určitého zboží v souvislosti s poskytováním Služeb nebo využití určitých partnerských služeb, vždy jde však pouze o doporučení, které není podmínkou řádného čerpání Služeb.
4.3 Služby Poskytovatel provádí na území České republiky.

5 Reklamace a stížnosti
5.1 Odběratel je oprávněn uplatňovat vůči Poskytovateli práva z vadného plnění v souvislosti s poskytováním Služeb (dále jen „Reklamace“). Reklamace Odběratel zašle písemně na adresu sídla Poskytovatele nebo elektronicky na emailovou adresu Poskytovatele.
5.2 Poskytovatel rozhodne o Reklamaci do 10 pracovních dnů ode dne obdržení této Reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Odběratel s Poskytovatelem nedohodne na delší lhůtě.
5.3 Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou, provede na své náklady úkony, kterými odstraní závadný stav a poskytne Odběrateli náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně vadných Služeb nebo sleva z poskytovaných Služeb. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu Vás o tom informuje s příslušným odůvodněním , nejdéle ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace.
5.4 Práva z vadného plnění Odběrateli nenáleží, pokud před čerpáním Služeb věděl, že Služby mají vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.

6 Ochrana osobních údajů
6.1 Písemným nebo jiným objednáním Služeb uděluje Odběratel Poskytovateli souhlas se zpracováváním svých osobních údajů v souvislosti s poskytováním Služeb. Za účelem vedení evidence klientů je Poskytovatel oprávněn zpracovávat odběratelovy údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefonní číslo a další kontaktní údaje. Za účelem vstupní diagnostiky, vypracování výživového plánu a dalších Služeb je Poskytovatel dále oprávněn zpracovávat údaje o zdravotním stavu a fyziologii, které Poskytovateli Odběratel sdělí nebo které Poskytovatel zjistí vyšetřením.
6.2 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické nebo v tištěné podobě. Poskytovatel je oprávněn využít osobní údaje Odběratele v anonymizované podobě pro statistické, vědecké a vzdělávací účely. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Odběratele sám nebo může zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Odběratel bere na vědomí, že poskytování veškerých osobních údajů je dobrovolné, je však podmínkou řádného poskytování Služeb.
6.3 Poskytovatel je povinen důsledně zachovávat mlčenlivost o osobních údajích Odběratele a nesdělit tyto údaje třetí osobě s výjimkou zpracovatele dle čl.6.2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, pokud Poskytovatel využije osobní údaje ke splnění zákonné povinnosti (např. podání svědecké výpovědi) nebo za účelem prosazení svých práv, které vůči Odběrateli má, a to postupem stanoveným zákonem.
6.4 Požádá-li Odběratel o informaci ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
6.5 V případě, že by se Odběratel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 6.2) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Odběratele nebo v rozporu se zákonem, může : a) požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
6.6 Vystavením Objednávky vyslovuje Odběratel souhlas s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač a se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin v souvislosti s předmětem Služeb (novinky, zvýhodněné nabídky, pozvánky atd.) na elektronickou, případně poštovní adresu, kterou Poskytovateli sdělil, a to po dobu uchovávání Vašich osobních údajů. Informační e-maily a tiskoviny je Odběrateli oprávněna zasílat kterákoli osoba, která je na základě těchto Obchodních podmínek oprávněna zpracovávat jeho osobní údaje. Odběratel je oprávněn souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin kdykoli odvolat písemným sdělením Poskytovateli nebo jiným způsobem stanoveným zákonem.

7 Závěrečná ustanovení
7.1 Sdělení a případné výhrady vůči Poskytovateli je Odběratel povinen činit písemně. Je-li sdělení zasíláno poštou, považuje se za doručené byť by je adresát odmítl převzít nebo si je nevyzvednul do 5 (pěti) dnů od jeho uložení v poštovní provozovně poté, co nebyl zastižen na doručovací adrese, anebo marným pokusem o doručení, neexistuje-li doručovací adresa nebo nezdržuje-li se adresát na doručovací adrese. Oznámení a sdělení se zasílají na doručovací adresy stran, kterými jsou adresy uvedené v Objednávce. Poskytovatel i Odběratel jsou oprávněni změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně.
7.2 Je-li některé ustanovení VOP podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, bude nahrazeno ustanovením, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
7.3 Tyto VOP jsou nedílnou součástí Objednávky. Práva a povinnosti vyplývající z těchto VOP jsou součástí smluvního vztahu Odběratele s Poskytovatelem. VOP jsou platná pouze pro subjekty se sídlem na území České republiky.
7.4 Tyto VOP je možné kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na oficiálních internetových stránkách Poskytovatele. Změny, respektive nové znění VOP jsou závazné pouze pro ujednání o poskytování Služeb, které byly učiněny po zveřejnění změn, respektive nového znění VOP na oficiálních internetových stránkách Poskytovatele, které jsou : poradna-raisler@gmail.com .
7.5 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2016

V Kladně 1.5.2016
Ing. Miloš Raisler